How Is The Quadratic Formula Used In Real Life Preparing for College

You are searching about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life, today we will share with you article about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic How Is The Quadratic Formula Used In Real Life is useful to you.

Preparing for College

Akukaze kube kudala kakhulu kwaye akukaze kube kudala kakhulu ukuba uqale ukucinga ngekholeji. Nangona kunjalo, kwangethuba kuhlala kungcono.

Wenza ntoni wena nomntwana wakho ukulungiselela ikholeji?

IMINYAKA YOKUQALA

Qala ukulungiselela ikholeji kwi-kindergarten, abafundi abancinci bayakwamkela ukucinga ngekholeji. Chitha iminyaka yokuqala uphonononga iindlela zokufunda, ukufunda kunye namava obomi, fumana amathuba anyusa umdla kwaye uvule ingqondo kwiinkqubo zokucinga eziyile kunye nezilungelelanisiweyo. Ukucinga okujoliswe kuko okujoliswe kuko kunye nezakhono zokulawula ixesha emntwaneni, ngoko kwixesha elizayo baya kuba nezixhobo zokuzigcina emsebenzini.

Abafundi abancinci baphumelele ngakumbi ekufundeni iilwimi kunye nomculo, kwanomntwana oneminyaka emine okanye emihlanu unokuqalisa ukuthatha izifundo zepiyano okanye zekhibhodi. Ukuba unendlela yokubabonisa ulwimi lwesibini ngokuhamba okanye ukufundisa, zama, abantwana banokuthatha iilwimi zesibini ngokukhawuleza kunabantu abadala.

Ewe kunjalo, akukaze kube kudala kakhulu ukuvula iakhawunti yokonga yasekholejini.

ELIMNCINANE ELIPHAKAMILEYO

Ngomgangatho ophantsi, abafundi kufuneka babe nokuqonda okuqinileyo kwemathematika kwaye bakwazi ukuqamba izincoko ezinengqiqo, nezichanekileyo ngokwegrama.

Seka ingxowamali yokonga ekholejini okanye enye ingxowa-mali eyenzelwe ngokukodwa imfundo ephakamileyo ukuba awukenzi, eli lixesha elifanelekileyo lokuqala. Jonga ibhanki yakho yasekhaya okanye imanyano yamatyala ukufumana iakhawunti ebonelela ngelona zinga lingcono. Abazali kufuneka baxoxe ngotyalo-mali kunye neediphozithi kwingxowa-mali yekholeji kunye nomntwana, kubalulekile ukuba baqonde ubunyani bokuba ingakanani ikholeji kunye nokuhlala ngaphandle kweendleko zekhaya.

Abantwana abakule minyaka bayakwazi ukubona ikamva labo bengaxhomekekanga kubazali, kwaye bazabalazele ukwenza izigqibo kubomi babo. Qaphela kwaye uhloniphe ukungafani, ukuxhasa umdla kwaye ubavumele ukuba bavavanye amathuba. Kakade ke, abakwishumi elivisayo basenokucinga ukuba bazi yonk’ into, ngoko ngaphambi kokuba benze ukhetho, babuze imibuzo ecingisiswe ngenyameko enokubakhokelela kwisigqibo esisengqiqweni nesisekelwe kulwazi.

ISIKOLO ESIPHAKAMILEYO

Kwisikolo samabanga aphakamileyo, ikharityhulamu, i-avareji yamanqaku kunye nemisebenzi yangaphandle iba yimiba ebalulekileyo ngokumalunga neemfuno zokungena ekholejini kunye namathuba okufunda.

Ngokubanzi, uninzi lweekholeji zinqwenela ukuba umfundi agqibe ngempumelelo ezi zifundo zisisiseko zilandelayo kwisikolo samabanga aphakamileyo:

 • Iminyaka emi-4 yesiNgesi
 • Iminyaka emi-3 yeMathematika, kuquka iAlgebra kunye neJiyometri
 • Iminyaka emi-3 yembali kunye nenzululwazi yezentlalo
 • Iminyaka emi-2 yesayensi yelebhu
 • Iminyaka emi-2 yolwimi lwasemzini
 • Umcebisi weKholeji yeeKholeji: Abafundi kufuneka baqalise ukudibana nomcebisi wesikhokelo ekuqaleni kwebanga le-9 ukuqinisekisa ukuba wonke umsebenzi wekhosi ofanelekileyo uthathwa, ugcine ubudlelwane phakathi kwesikolo esiphakamileyo. Amaxesha amaninzi umcebisi unokubonelela ngolwazi malunga neemviwo zokungena ekholejini kunye nolwazi lokufunda.

  Inqaku leMathematika: Ekubeni abafundi abaninzi besokola ukugcina izakhono zabo zezibalo, asibobulumko ukutsiba imathematika kunyaka wamabanga aphezulu. Ukulibala ulwazi oluxabisekileyo ngaphambi kokuthatha iimviwo zokubeka, iiMvavanyo eziPhezulu zokuBeka, i-SAT okanye i-ACT inokuthintela umfundi ekubeni afumane amanqaku aphezulu okanye afune ukuba athathe iklasi yezibalo ezilungisa ekholejini.

  Amaxesha amaninzi abazali baye bawulibale umsebenzi wabo wezifundo zezibalo kwaye abanazo izakhono zokunceda ngomsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, ngoko ke ukutyala imali kumhlohli kunokuba luncedo. Ngokwesiqhelo umhlohli onolwazi kwaye ofikelelekayo unokufumaneka kwiyunivesithi yendawo okanye kwikholeji encinci.

  Enye indlela yokugcina izakhono zezibalo ziphuculwe kabukhali, endaweni yeminyaka emine yezibalo, kukuthatha unyaka wetrigonometry, algebra okanye icalculus based physics. Uninzi lweenkqubo zesidanga se-bachelor zifuna kuphela izibalo okanye ialgebra yekholeji ephakathi, ke nokuba umfundi akaphumeleli ngecalculus kwisikolo samabanga aphakamileyo, uninzi lweenkqubo ziya kulungiswa ngokwaneleyo ngealgebra ephakathi, ijometri kunye netrigonometry.

  Isincoko: Ukufunda ukubhala izincoko kakuhle kuya kunceda abafundi ukuba baphumelele ekholejini kwaye uninzi lwezicelo zokufunda ziya kufuna isincoko sohlobo oluthile. Nkqu nezibalo okanye i-microbiology majors babhala izincoko, ngoko ukufunda ukubhala isincoko esilungileyo kubaluleke kakhulu.

  Iiklasi zembeko: Iikholeji azijongi nje kuphela kumabakala, kodwa nomsebenzi wezifundo, amaxesha amaninzi ibakala B kwiklasi yokupasa ekumgangatho ophezulu okanye iklasi yehonours iya kuba nobunzima obungaphezulu kuno-A kwiklasi eqhelekileyo. Ke nokuba ikharityhulamu ingumceli mngeni ngakumbi, bhalisa kwiklasi yenqanaba lembeko okanye iiklasi zokubekwa phambili nanini na kunokwenzeka.

  Extracurricular: Iikholeji zikhangela abafundi abalungeleleneyo abanegalelo kuluntu lwabo. Imisebenzi yangaphandle nokuba yezemidlalo, urhulumente wabafundi, ubugcisa okanye umsebenzi wokuzithandela utyebisa amava esikolo nobomi, unika ithuba lokufunda ukusebenzisana kunye nokudibanisa abafundi noluntu abahlala kulo.

  Ngamanye amaxesha ukhuphiswano lokungena kumaqela ezemidlalo ezikolo eziphakamileyo akubandakanyi abafundi ekuthatheni inxaxheba, ukuba kunjalo, khangela ezinye izinto ezifana nekarati, umdaniso okanye amaqela e-intramural. Amaxesha amaninzi abafundi abaneminyaka eli-16 ubudala banokubhalisa kwiyunivesithi yasekuhlaleni/izifundo zasekholejini zabancinci kwizifundo ezifana nokukhwela amatye, i-kayaking okanye i-racquetball.

  Urhulumente wabafundi ubonelela ngezakhono zobunkokeli, iikholeji zikhangela abafundi ababambe isikhundla segosa labafundi, bathathe inxaxheba njengommeli weklasi okanye kwiiklabhu zekhampasi.

  Abanye abafundi bayakonwabela ukuthatha inxaxheba kwiimveliso zethiyetha okanye ukuthatha iiklasi zobugcisa.

  Amathuba amavolontiya angenamkhawulo, jonga malunga noluntu kwaye ufumane into enomdla. Okungcono ke, ukuba kukho imfuneko engafezekiyo kuluntu, yenza isisombululo.

  Ingqesho: Qwalasela umsebenzi wasehlotyeni ukuze uncedise kwiindleko zasekholejini nokufunda izakhono zomsebenzi ezixabisekileyo noxanduva. Iikholeji zikhetha ngakumbi oosomashishini abancinci.

  Ukunika iingcebiso/ukwenza uMsebenzi: Akukabikho kwangethuba ukuphanda iimeko zokwenyani zengqesho. Ukuba umfundi ucinga ukuba ufuna ukuba ngumcwangcisi-zincwadi, fumana umgcini-mali ozimiseleyo ekuhlaleni onokuthi aphendule imibuzo malunga neenyaniso zemihla ngemihla zomsebenzi wakhe kunye noqeqesho olufunekayo ukuze enze imisebenzi yakhe. Ukuzola kaninzi ixesha elininzi lichithwa ucinga ngomsebenzi wamaphupha ngaphandle kokuphanda ngezinto eziyinyani. Isiqingatha sendlela ekholejini okanye emva kokuphumelela kusemva kwexesha kakhulu ukuba uqalise ukuphanda amakhondo omsebenzi. Ngoko ngaphambi kokuba kumoshwe ixesha nemali, luhlolisise kakuhle ukhetho lomsebenzi.

  Iileta zokuncoma: Kunyaka omncinci, emva kokuseka ubudlelwane obuhle nootitshala kunye neenkokeli zasekuhlaleni, cela iileta zeengcebiso ezihamba kunye nezicelo zekholeji nezengqesho.

  IIMVIWO ZOKUNGENA EKHOLEJI

  Uninzi lweekholeji kunye neeyunivesithi zifuna amanqaku e-SAT okanye e-ACT kwaye i-PSAT ifanelekela abafundi kwi-National Merit Scholarship. Qhagamshelana neeyunivesithi ezikhethiweyo kwaye ubuze malunga nokuba loluphi uviwo olufunayo. Nangona kunjalo, musa ukunciphisa ithuba lokuya kwiyunivesithi eyahlukileyo, thatha zombini iimviwo, ke zonke iinketho ziyafumaneka. Musa ukuvumela ubunzima bemali buthintele umfundi ekuthatheni ezi mvavanyo, thetha nomcebisi wesikhokelo malunga nokurhoxiswa kwentlawulo. Zonke iimviwo zinokwenza indawo yokuhlala kubafundi abakhubazekileyo obubhaliweyo.

  Amanqaku: Isikolo ngasinye sinamanqaku ahlukeneyo kunye neemfuno ze-GPA. Kodwa ngokwesiqhelo iba yindibaniselwano yezi zimbini, umzekelo amanqaku eemviwo aphezulu kakhulu anokunika igumbi elincinane kwi-GPA yakho, ngokuphendululekileyo.

  I-PSAT/yeSizwe yoVavanyo loQeqesho lokuQeqesha: Uvavanya izakhono zokufunda ngengqiqo, ukusombulula iingxaki zezibalo nokubhala.

 • Ukubhaliswa kolu vavanyo alufumaneki kwi-intanethi, qhagamshelana nomcebisi wesikolo esiphakamileyo ngolwazi lokubhalisa.
 • Funda kwiminyaka emibini yokuqala yesikolo samabanga aphakamileyo kwaye uthathe olu viwo kwibanga le-10.
 • SAT: Uvavanyo lokufunda olubalulekileyo, ukusombulula iingxaki zezibalo kunye nezakhono zokubhala.

 • Fumana iNcwadana yoBhaliso lwe-SAT kumcebisi wesikhokelo kwisikolo samabanga aphakamileyo ukuze ubhalise ngeposi, okanye uye kwiwebhusayithi yeBhodi yeKholeji ukuze ubhalise kwi-intanethi.
 • Funda olu vavanyo ukuya kutsho kunyaka webanga lesi-9 kunye nele-10.
 • Thatha iSAT ekuqaleni konyaka omncinci, ke ukuba amanqaku asezantsi kunokufunayo kukho ixesha elininzi lokuphinda uwathathe.
 • UMTHETHO: Uquka amacandelo okhetho oluninzi olubandakanya isiNgesi, imathematika, ukufunda nenzululwazi. Uvavanyo lukwabonelela ngovavanyo olubhaliweyo oluvavanya isincoko esifutshane.

 • Bhalisa ngokuqhagamshelana nomcebisi wesikhokelo esikolweni esiphakamileyo okanye uye kwiwebhusayithi ye-ACT.
 • Funda kolu viwo ukuya kwibanga lesi-9 nele-10.
 • Thatha olu viwo kwibakala le-11, ngoko kukho ixesha lokuthatha kwakhona ukuba kuyimfuneko.
 • Uzilungiselela njani iimviwo zokungena ekholejini:

 • Funda iincwadi ezilungileyo, iimagazini kunye nolwazi olusexesheni lweendaba
 • Thatha ikhosi yokulungiselela
 • Thenga kwaye usebenzise isoftware yokulungiselela
 • Thatha iimvavanyo zokuziqhelanisa
 • Yandisa isigama sakho, kubandakanya iingcambu, izimaphambili kunye nezinto eziphuma kuzo
 • Yoyisa ixhala lovavanyo
 • Thatha iiklasi ezinzima ngexesha leminyaka yamabanga aphakamileyo
 • Funda kwaye ubhale izincoko,/li>

  Iimvavanyo zokuBeka eziPhezulu: Ezi mvavanyo zinokufumana ikhredithi kwizifundo zenqanaba lekholeji kunye nokufaneleka kwiMbasa ye-AP Scholar. Uvavanyo ziimviwo zesifundo esinye, ezifundiswa kwizifundo ezahlukeneyo ezingama-35, ukusuka kwimbali yobugcisa ukuya kwifiziksi ukuya kwimbali yehlabathi. Ezi mvavanyo zingathathwa nawuphi na unyaka, kodwa qhagamshelana nomququzeleli we-AP, okanye ufowunele iiNkonzo ze-AP kwi-888-225-5427 ukufumana umququzeleli we-AP wendawo kunye neshedyuli yokuvavanya.

  Uncedo lwezeMali kunye neeScholarship: Izibonelelo ze-Federal Pell ziyafumaneka kubafundi abanesidingo semali; isiqinisekiso sisekelwe kumvuzo wabazali. Ukufaka isicelo sesibonelelo sePell fowunela u-1-800-4FED-AID okanye ufake isicelo kwi-intanethi ku-http://www.fasfa.com. Thetha ne-ofisi yoncedo lwezimali yeyunivesithi ukuze ubuze ngezinye iimali, iimali zokufunda, iigranti kunye nemali-mboleko yabafundi. Izifundo zinokubiza, kodwa ungalibali iindleko zokuphila, ezithi kwezinye iimeko zifune imali eninzi kunemfundo kunye neencwadi.

  Isicelo seKholeji: Ngexesha lasehlotyeni ngaphambi konyaka ophezulu, gqibezela uphando lokugqibela malunga nokukhethwa kweekholeji kwaye ukhangele kwiwebhusayithi yabo ukuze ufumane umhla wokufaka isicelo sabaqalayo. Qinisekisa ukuba ufumanisa ukuba zeziphi ezinye izinto ezizifunayo ezifana, amanqaku ovavanyo, amanqaku ashicilelweyo, iileta zokuncoma okanye amanye amaxwebhu afana nobungqina bokukhubazeka okanye isimo somkhosi.

  UKUSHIYA IKHAYA

  Abantwana abaninzi baya kushiya ikhaya labazali babo baye ekholejini. Ukufunda ukulungelelanisa ubomi, umsebenzi wesikolo kunye nomsebenzi ngumsebenzi onzima kubafundi abaninzi. Ngoko ke ukulungiselela le miba phambi kokuba umke ekhaya kunokonyusa kakhulu amathuba otshintsho olugudileyo phakathi kwesikolo samabanga aphakamileyo nokuhlala ekhaya ukuya ekholejini nokuhlala bodwa.

  Izakhono zoBomi: Ukwazi ukubhala isincoko okanye ukunkqaya ifomula ye-quadratic akuyi kunceda ngokuphila kwemihla ngemihla, izakhono eziluncedo zokufunda ngaphambi kokuba uhambe ekhaya ziquka:

 • Ukupheka okusisiseko
 • Ukukhangela kunye nokufaka isicelo somsebenzi, ukulungiselela i-CV
 • Ukukhangela kwaye ufaka isicelo seflethi, abantu abahlala nabo
 • Uhlahlo lwabiwo-mali kunye nokuhlawula ibhili, ukufaka iirhafu
 • Ukuthenga ngentengiso
 • Impahla kunye nokucoca indlu
 • I-Street Smarts kunye nokuzikhusela
 • I-inshurensi yemoto, ukugcinwa kwemoto esisiseko
 • Ukusebenzisa izithuthi zikawonke-wonke
 • Uxanduva loluntu, imithetho yendawo, ukuvota kunye nomsebenzi wejaji
 • Ukhathalelo lwempilo, amalungelo ezigulane, i-inshurensi kunye nempilo yoluntu
 • Ubudlelwane kunye nemida yomntu
 • Amalungiselelo afanelekileyo anokunceda ekuqinisekiseni impumelelo kunye nenguqulelo egudileyo yokuzimela. Ukulungiselela ikholeji kunye nokulungiselela ubomi babantu abadala akufanele kushiywe ngamabona-ndenzile okanye ngethemba lokuba ulwazi luya kuza ngokwemvelo ngexesha leminyaka yesikolo esiphakamileyo. Uninzi lwazo zonke, kubalulekile ukuba ungalinciphisa ithuba kunye nokukhetha ngokulungiselela kakubi.

  Iimbekiselo

  Ibhodi yeKholeji – [http://www.collegeboard.com/splash-]

  URigoglioso, uMarguerite. ISikolo soShishino sesiDanga saseStanford: Ulungiselelo olubi lubeka abafundi beeKholeji zoLuntu emngciphekweni. – [http://www.gsb.stanford.edu/news/research/socialinnovation_kirst_collegestudents.shtml]

  ISebe lezeMfundo lase-US, i-Ofisi kaNobhala Ophantsi, Ukulungiselela Umntwana Wakho Ekholejini – http://www.ed.gov/pubs/Prepare/pt5.html

  Video about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life

  You can see more content about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life on our youtube channel: Click Here

  Question about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life

  If you have any questions about How Is The Quadratic Formula Used In Real Life, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

  The article How Is The Quadratic Formula Used In Real Life was compiled by me and my team from many sources. If you find the article How Is The Quadratic Formula Used In Real Life helpful to you, please support the team Like or Share!

  Rate Articles How Is The Quadratic Formula Used In Real Life

  Rate: 4-5 stars
  Ratings: 5749
  Views: 71988554

  Search keywords How Is The Quadratic Formula Used In Real Life

  How Is The Quadratic Formula Used In Real Life
  way How Is The Quadratic Formula Used In Real Life
  tutorial How Is The Quadratic Formula Used In Real Life
  How Is The Quadratic Formula Used In Real Life free
  #Preparing #College

  Source: https://ezinearticles.com/?Preparing-for-College&id=338318